Angličtina pro nejmenší

KURZ NEZAHAJUJEME  • Děti se učí přirozenou formou hry, tak aby pro ně výuka byla zábavná  - prostřednictvím anglických písniček a říkanek, obrázků, divadla, jednoduchých her a výtvarné činnosti - tak jako se děti učí svůj mateřský jazyk. 

   • Během lekce lektorka komunikuje s dětmi co nejvíce v anglickém jazyce.

   • Při hodinách používá materiály vytvořené přímo pro výuku nejmenších dětí (doporučí i materiály pro domácí opakování) a pro názorné ukázky hračky a "obyčejné předměty" ze světa kolem nás.

   • Se staršími dětmi pracuje podle materiálu od Oxford University Press pro předškolní děti a to opět formou písniček a her - témata jsou postavena na jednoduchých příbězích dětí ze školkového prostředí.

Do kroužku angličtiny je možné se přihlásit i během roku


Skladba hodiny

 • jednotlivé lekce jsou zaměřené na určité téma
 • začínáme vítací písničkou
 • opakujeme, co jsme se naučili v předchozích hodinách
 • představíme nové slovíčko/slovíčka v různých situacích
  - výuka probíhá pomocí písniček a obrázků nebo reálných předmětů / hraček
 • klidové činnosti jsou střídány s pohybovými
 • na závěr se rozloučíme písničkou
 • angličtina s tvořením je zakončena ve výtvarně

                               


 • Metodika výuky

V hodinách lektorka používá co nejvíce angličtinu - metoda total immersion ("úplného ponoření se") a s ní související TPR - total physical response ("celková fyzická reakce") - při výuce se využívá mimiky, gest, názorných příkladů a pohybové aktivity, tak aby dítě pochopilo význam slov bez nutnosti jejich překládání. Napodobuje se tak přirozený proces osvojování si mateřského jazyka. Tak jako u mateřštiny dítě nejprve vnímá řeč pasivně, rozvíjí se u něj schopnost poslechu a porozumění, což poznáme tak, že reaguje na podněty a výzvy, a takto odposlouchaná slovní zásoba se častým opakováním postupně mění v aktivní, kdy dítě začne vyslovovat jednoduchá slova, potom slovní spojení a později věty. Pro názorné ukázky nám slouží maňásci, hračky, obrázky a různé pomůcky, které každou lekci lektorka obměňuje dle daného tématu. Činnosti se často mění, aby děti neztrácely pozornost. Když se však zrovna zapojit nechtějí, nenutíme je.

Při výuce jazyka hodně pomáhá rytmus - pomocí básniček, říkadel a písniček si děti text snáze zapamatují a naposlouchají anglický přízvuk. Při výběru písní lektorka vychází především z anglické lidové tradice, ale využívá i moderní materiály. 

Pro děti je důležité opakování činností a naučených věcí, dodává jim to pocit sebejistoty, proto jednotlivé lekce mají vždy podobnou strukturu. Začneme uvítací písničkou, pokračuje opakováním předchozího učiva, představením nových slovíček, které použijeme několikrát v různých situacích, a lekci zakončíme pozdravem na rozloučenou. Během každé hodiny se však činnosti liší, aby se děti mohly vždy těšit na něco nového.

Učíme se na situacích z běžného života, které jsou dětem blízké - příklady témat: zvířata, hračky, barvy, čísla, tvary, části těla, jídlo, počasí, oblečení atd.


 • Cíl výuky

Naší snahou je především dětem ukázat, že učení cizích jazyků je zábava, vytvořit u nich k angličtině kladný vztah a ukázat jim, že mluvit jiným jazykem než mateřským je naprosto přirozené. Nedáváme si nerealistické cíle - nebudeme Vám slibovat, kolik slovíček je naučíme, to je u každého dítěte individuální, a už vůbec Vám nebudeme tvrdit, že po absolvování pár kurzů bude dítě mluvit plynně anglicky. Výuka jazyka je dlouhodobý proces, ani mateřský jazyk se dítě nenaučí ze dne na den, a to je mu vystaveno mnohem častěji, než bude jazyku cizímu. V tomto věku nejde o klasické učení. Jde o to, aby se děti hravou formou seznámily s anglickou melodií, rytmem, prvními významy slov a pokynů. A také aby se naučily cítit se sebejistě i v situacích, kdy úplně všemu nerozumí, nebály se vyjadřovat omezenými jazykovými prostředky a i těmi neverbálními. V předškolním věku je nejdůležitější, aby se u nich podpořil vedle mateřského jazyka vznik dalšího jazykového centra.

Navíc tím, že výuka probíhá formou hry, dochází při ní k celkovému rozvoji osobnosti - rozvíjí se myšlení a mozková kapacita, kreativita a představivost, sebejistota a sebevědomí, spolupráce a sociální dovednosti a přirozená touha po vzdělání.

Máme radost, když děti z hodin odchází spokojené a těší se na další a když se k angličtině rády vrací i v domácím prostředí. 

 • Proč začít s výukou co nejdříve

Podle odborných studií mají děti ve věku od 2 do 6 let největší schopnost vstřebávat jazykové znalosti a dokáží se učit cizí jazyk spontánně, bez "učení", stejně jako svůj jazyk mateřský. Automatické přijímání melodie, rytmu a struktury jazyka patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které člověk po narození má. Později už jsme schopni se cizí jazyk učit pouze mechanicky, porovnáváním s jazykem mateřským, studiem gramatických pravidel, pouček a memorováním slovíček a je mnohem obtížnější dosáhnout úrovně rodilého mluvčího, zejména ve výslovnosti.

Rodiče mají často obavu, aby výuka cizího jazyka nebyla na úkor mateřštiny. Cizí jazyk však nesupluje mateřský jazyk a ani nezpomaluje jeho vývoj. Dítě se souběžně učí dva paralelní, na sobě nezávislé jazykové systémy. I dítě, které ještě nemluví dokonale mateřštinou, se může začít učit další jazyk. Navíc je dokázáno, že lidé, kteří mluví od dětství více jazyky, mají více šedé hmoty mozkové, na níž závisí paměť a inteligence. Pokud se dítě učí druhému jazyku od raného věku, navždy si zafixuje správný přízvuk a intonaci.